Biologické septiky

Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod společně s kalem. Zpravidla se jedná o první stupeň čištění v kombinaci se zemním nebo biologickým dočišťovacím filtrem. 


Konstrukční řešení

Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z polypropylenových desek. V případě přítomnosti spodní vody jsou BS vyráběny ze stěnových prvků tl. 80 mm (PP desky se žebry) k následnému obetonování, nebo v ŽB provedení v prefabrikované nádrži. Příčné přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu (sedimentu) k výstupu. Plovoucí nečistoty a kal jsou zachycovány soustavou norných stěn. Přístup do jednotlivých komor septiku umožňují šachty o rozměrech 600 x 600 mm opatřené poklopem.

Provoz a obsluha

Biologické septiky se osazují v úrovni kanalizace do stavební jámy na připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení na kanalizaci se provede rozepření stěn a stropu. Betonování se provádí rovnoměrně po obvodu za současného napouštění jímky vodou (ochrana proti deformaci tlakem betonové směsi). Výška hladiny vody v nádrži musí být po celou dobu betonáže o 30 cm výš než „hladina“ betonu. Sílu, druh betonu a způsob zakrytí jímky stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby. 

Osazení

Biologický septik je provozně nenáročný čistící objekt. Vyžaduje pouze pravidelné vyvážení kalu, pokud jeho vrstva dosahuje jedné třetiny užitečné hloubky, minimálně však jednou za rok. Při vybírání musí být v septiku ponechána vrstva kalu (asi 150 mm) pro naočkování čerstvého kalu. Místo ukládání kalu musí být voleno tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy.

Doprava

Po dohodě s odběratelem výrobce zabezpečí naložení a dopravu výrobku na místo určení. Odběratel zajistí složení výrobku v místě určení. Upozornění! Je nutno vyloučit silné mechanické namáhání při dopravě a instalaci.

Technické parametry​

Typ

BS 3BS 4BS 5BS 6BS 9
Počet ekviv. Obyvatel:467813
Denní průtok vody (m3):0,520,730,911,041,69
Specifická spotřeba vody (m3):0,130,130,130,130,13
Počet komor:33333
Doba zdržení (dny):33333

Průměr/Délka (mm):

1 600

1 900

2 100

2 300

2 400

Výška (mm):

1 500

1 500

1 500

1 500

2 000

Celkový objem (m3):34569
Užitkový objem (m3):2,53,484,324,877,88
h1 (mm):

1 280

1 280

1 280

1 280

1780
h2 (mm):

1 230

1 230

1 230

1 230

1 730

D

150

150

150

150

150