Odlučovače lehkých kapalin 

Zařízení slouží k odloučení lehkých kapalin z dešťových vod odtékajících z parkovacích a odstavných ploch, čerpacích stanic, mycích linek pro osobní i silně znečištěné nákladní a zemědělské vozy apod. Osazení je možné jak do pochůzného, tak i do pojížděného terénu. Do lapolu nelze přivádět splaškové vody. Hydraulické zatížení Qmax = 6 – 300 l/s.  Zbytková koncentrace C10-C40L < 5,0 ; 0,34 ; 0,2 mg/l.

Funkce zařízení

Voda s obsahem ropných látek přitéká do sedimentačního prostoru ke koalescenční sekci se sdruženou funkcí deemulgace a usměrněním průtoku. Pevné sunuté a suspendované látky se usazují v sedimentačním prostoru. Ropné látky vystupují k hladině  a jsou unášeny vodou vystupující z odlučovacího prostoru přes přelivnou hranu. Gravitací odloučené ropné látky se shromažďují na hladině sběrné šachty za koalescenční sekcí. Na sorpčním filtru je voda dále dočištěna na deklarované parametry. Po průtoku sorpcí vyčištěná voda odtéká přes prostor havarijního uzávěru do výstupní (vzorkovací) šachty a dále potrubím do recipientu. Popsaná funkce odpovídá odlučovačům s účinností čištění Cnel do 0,34 mg/l.
U ostatních účinností je funkce obdobná.

Při maximálním hydraulickém zatížení stoupne hladina v OLK až nad kótu přelivné hrany odlehčení
a gravitací vyčištěná voda odtéká odlehčovací trasou pod nornou stěnou přes přeliv odlehčení do výstupní šachty a do recipientu. Ropné látky zůstávají zadrženy na hladině sedimentační sekce. Po opětném poklesu hladiny jsou lehké kapaliny odvedeny sběrným žlabem na koalescenci a sorpci.

Značení odlučovačů - příklad