Čistírny odpadních vod – ČOV

Čistírny (dále ČOV) jsou určené k mechanickému a biologickému čištění odpadních splaškových vod od 3 do 70 připojených obyvatel (rodinné domky, dvojdomky, domy v řadové zástavbě apod.). Výrobek je kompletním technologickým celkem. Výstupem z čistírny je kvalitně vyčištěná voda a minimální množství stabilizovaného kalu. Čistírnu lze umístit do bezprostřední blízkosti objektu (nevyžaduje ochranné pásmo). Odtok je možné zaústit do kanalizace, odvést do recipientu nebo např. akumulovat a použít k závlahám.

Rozhodujícími faktory pro volbu nádrže jsou

  • Možnost využití vyčištěné vody k závlahám
  • Nízké provozní náklady
  • Minimální náklady na obsluhu a údržbu
  • U ČOV byla provedena certifikace ve smyslu
  • platného zákona 
  • Certifikát CE č.: E-30-00741-08

Popis a funkce čistírny

Čistírna EK-S je technologický celek, který tvoří: samonosná plastová nádrž (kontejner) s nástavcem a s vestavbami jednotlivých čistících zón, anaerobním filtrem a systémem recirkulace kalu, provzdušňovací elementy a uložení kompresoru

Nádrž s vestavbami jsou vyrobeny z polypropylenu (PP) a náplň anaerobního filtru z polyetylenu (PE). Oba materiály mají prakticky neomezenou životnost. Kovové díly jsou proti korozi svědomitě chráněny. Způsob čištění je založen na kombinovaném působení různých anaerobních a aerobních bakteriálních kultur. Je tak dosahováno nejvhodnějšího průběhu biologického rozkladu, včetně rozložení biologicky odolných látek, jako jsou saponáty, tuky apod. Plynulé prokysličování vody je zajištěno provzdušňovacími elementy s vysokou aerační schopností. Tyto elementy působí jako míchací systém, který v biozóně vyvolává potřebnou turbulenci vody. Zapracování čistírny nevyžaduje nasazení očkovacích látek. Uspořádání čistírny umožňuje  v době snížených nebo zastavených nátoků automaticky recirkulovat kal. Tím je vždy zabezpečen  přísun živin pro mikroorganismy čistícího procesu  a je zmenšována produkce odpadního kalu. Čistírny této produkce se nepřetržitě vyrábějí a zdokonalují.

Osazení čistírny do terénu

ČOV je nezbytné usadit na vodorovnou základovou desku, která je o výšku ČOV pod dnem nátokového potrubí (viz. technické parametry). Po napojení odtokového potrubí v obvodovém plášti vyřízněte otvor, napojte přítokové potrubí zakončené kolenem  a prostup utěsněte. Pro uložení mimo komunikace EK-S4 a 8 proveďte postupné napuštění vodou za současného obsypávání a hutnění zeminy. V případě přítomnosti spodní vody nad úroveň základové spáry, pro uložení do namáhaného terénu a při použití větších čistíren je nutné provést náležitě dimenzované obetonování. Při objednání je nutné uvést výškový rozdíl mezi terénem a dnem přítokové trubky. Tato vzdálenost odpovídá výšce nástavce. Součástí nástavce je víko, které je možné dodat celoplošně odnímatelné, nebo s komínkem a poklopem o světlosti 700×700 mm.  Kompresor lze uložit do vzdálenosti max. 5 m od ČOV, a to do sklepa, garáže, tech. místnosti nebo do terénu v plastovém kontejneru dodaným výrobcem.

Technické podmínky

Čistírny EK-S splňují s rezervou podmínky ČSN EN 12566-3 + A1:2009. Lze je tedy umístit do bezprostřední blízkosti obydlí a vyčištěnou vodu je možno vypouštět do kanalizace, recipientu nebo použít k závlahám. Hodnoty zbytkového znečištení na odtoku z ČOV jsou hluboko pod nařízením vlády ČR 190/2002 Sb. § 5 odst.1. Ve vodohospodářsky významných oblastech je při zařazení dalšího stupně čištení (např. zemní filtr) možné dosáhnout celkové účinnosti čištění v hodnotě BSK5 až 99,5 %. Přebytečný kal je potřeba odebírat podle zatížení ČOV několikrát za rok. Kal je vhodný ke kompostování. Prokysličování vody lze řídit pomocí spínacích hodin (nejsou součástí dodávky) kompresoru dle zatížení ČOV. Zdrojem vzduchu je kompresor osazený motorem 230 V se štítkovým příkonem 50 – 2 x 200 W. Provedení kompresoru odpovídá mokrému prostředí podle CSN 330300.

Technické parametry​

Typ

EK-S4

EK-S8

EK-S12

EK-S16

EK-S25

EK-S35

EK-S50

EK-S70

Počet připojených obyvatel (EO)

1-4

3-8

8-12

12-16

16-25

25-35

35-50

50-70

Denní přínos znečištění kg BSK5

0,06-0,25

0,18-0,48

0,48-0,78

0,78-1,04

0,96-1,62

1,5-2,1

2,1-3,2

3,2-4,85

Denní průtok vody (m3)

0,2-0,6

0,6-1,2

1,2-1,8

1,8-2,4

2,4-3,8

3,8-5,3

5,3-7,5

7,5-9,2

Vnitřní průměr (mm)

1 300

1 450

1 550

1 900

2 200

2 450

2 900

3 600

Výška(mm):

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

2 000

2 000

2 200

Výška nástavce (mm)

Průměr odtoku (mm)

100

100

100

100

100

150

150

150

Napájecí napětí kompresoru (V)

230

230

230

230

230

230

230

230

Štítkový příkon komp. (kWh/den)

0,9

0,9

1

2,61

3,38

4,39

5,3

6,5

Uložení kompresoru

Minimální obsluha

Minimální obsluha spočívá v kontrole chodu ČOV a v čištění přelivových hran.

Údržbou je odkalování čistírny.